Vedtægter for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 29. oktober 2017.

Indeks:

 

§1       Navn og formål
§2       Suverænitet
§3       Medlemsret
§4       Lokalafdelinger
Stk. 2  Bestyrelser
Stk 4   Lokalafdelingers vedtægter
Stk. 5  Frihed til at vælge afdeling
§5       Repræsentantskabet
Stk. 2  Indkaldelse
Stk. 3  Stemmeret
Stk. 4  Stemmeflerhed
Stk. 6  Fuldmagt
Stk. 7  Forslag og varsel
Stk. 8  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
§6       Repræsentanter og stemmer

Stk. 1    Fordelingsnøgle
Stk. 3    Tale- og stemmeret
Stk. 4    Refusion af udgifter
§7         Hovedstyrelsen
Stk. 2    Valg HS-medlemmer
Stk. 3    Valg af revisorer
Stk. 4    Valg af suppleanter
Stk. 5    Valgbarhed
§8         Dagsorden
Stk. 2    Referat
§9         Konstituering af HS
§10       Formandsmøde
§11       Medlemsblad
Stk. 2    Indkaldelsesvarsel
Stk. 3    Redaktør

Stk. 4    Medarbejdere
Stk. 5    Forretningsfører
Stk. 6    Regnskabsår
§12       Publikationsafdeling
Stk. 2    Regnskabsår
§13       Landskasserer
Stk. 2    Regnskabsår
§14       Revision
§15       Økonomi og kontingent
Stk. 2    Medlemsregistrator
Stk. 7    Tegningsret
§16       Vedtægtsændringer
Stk. 2    Stemmekrav
Stk. 3    Indsendelsesvarsel
§17       Foreningens opløsning
§  1. Foreningens navn er Danmarks Fysik- og Kemilærerforening - forkortet til DFKF.  
Stk.2.Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske interesser inden for undervisningsfagene fysik/kemi og natur/ teknologi (de teknisk-kreative fagområder fysik, kemi, astronomi, elektronik, miljø, samt områder fra natur og teknologi).  
    
§  2.Danmarks Fysik- og Kemilærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet det anerkendes, at Danmarks Lærerforening er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.  
    
§  3.Som ordinære medlemmer kan optages enhver, som er medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab af denne forening, eller hvis de er medlem af anden anerkendt og forhandlingsberettiget lærerorganisation.  
Stk.2.Som medlem uden stemmeret kan optages enhver interesseret person, virksomhed eller institution.  
    
§  4.Danmarks Fysik- og Kemilærerforening er landsdækkende.  
Stk.2Foreningen opdeles i lokalafdelinger, der hver vælger sin formand og øvrige bestyrelse. En lokalafdelings bestyrelse kan bestå af 3-7 medlemmer, hvoraf mindst ét skal være folkeskolelærer. Såfremt en bestyrelse og lokalformand ikke kan vælges, indtræder landsformanden automatisk som konstitueret lokalformand for afdelingen.  
Stk.3.Den enkelte afdeling benævnes: Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, X-afdeling.  
Stk.4.Lokalafdelingerne fastsætter egne vedtægter, der er gyldige efter hovedstyrelsens godkendelse.  
Stk.5.Medlemmer kan - uanset bopæl - tilslutte sig hvilken afdeling, de ønsker.  
    
§  5Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.  
Stk.2.Repræsentantskabet indkaldes af landsformanden med mindst 8 ugers varsel.  
Stk.3.På repræsentantskabsmødet har kun de af lokalafdelingerne udpegede repræsentanter stemmeret.  
Stk.4.På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager - undtagen vedtægtsændringer (jfr.§ 16) - ved almindelig stemmeflerhed, - evt. ved skriftlig afstemning, såfremt det forlanges.  
Stk.5.Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, hvis det er lovligt indvarslet. (Se stk. 2.)  
Stk.6.Med fuldmagt kan en repræsentant opnå stemmeret for og således repræsentere en eller flere af sin lokalafdelings øvrige repræsentanter ved alle afstemninger.  
Stk.7.Sager, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal senest 6 uger før mødet indsendes til landsformanden gennem lokalafdelingens formand. Landsformanden sender senest 4 uger før mødets afholdelse alle arbejdspapirer - herunder formandens skriftlige beretning, de reviderede regnskaber, budgetforslag for det      kommende år samt indkomne forslag - til lokalafdelingerne i ét eksemplar. Lokalafdelingen sørger selv for distribuering til afdelingens repræsentanter.  
Stk.8Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt et flertal i hovedstyrelsen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom til landsformanden. - Denne indkalder til mødet med mindst 2 ugers varsel.  
    
§  6Til repræsentantskabet udpeger lokalafdelingerne - blandt de ordinære medlemmer - repræsentanter efter følgende nøgle:
Medlemstal:       1 -  44:     1 repræsentant
Medlemstal:    45 -  74:     2 repræsentanter
Medlemstal:    75 -104:     3 repræsentanter
  
Stk.2.Ved revisionen af landsforeningens regnskab afgøres det, hvor mange repræsentanter den enkelte lokalafdeling kan udpege. Dette antal oplyser landskassereren til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.  
Stk.3.Den enkelte lokalafdelings bestyrelse kan vedtage, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget som repræsentanter, kan deltage med taleret på repræsentantskabsmødet.  
Stk.4.Alle lokalafdelinger, der har mulighed for at sende repræsentanter til repræsentantskabsmødet deler transportudgifter på en sådan måde, at lokalafdelingerne hæfter solidarisk for transportudgifter i forhold til antal berettigede repræsentanter. Udgiften bliver pålagt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Ordningen må ikke give overskud eller underskud!  
Stk.5.De udgifter, der måtte være i forbindelse med deltagelse i ekstraordinære repræsentantskabsmøder, afholdes af landsforeningen.  
    
 §  7Landsforeningens daglige ledelse forestås af en hovedstyrelse bestående af formand og 4-6 medlemmer, hvoraf flertallet skal være folkeskolelærere. Hovedstyrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.  
Stk.2.Formanden vælges for ét år ad gangen. Hovedstyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.  
Stk.3.Landsforeningen har to - af repræsentantskabet valgte - revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år.  
Stk.4.På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges desuden for ét år 3 suppleanter til hovedstyrelsen samt én revisorsuppleant.
Når en suppleant indtræder i hovedstyrelsen, sidder denne sin forgængers valgperiode ud.
  
Stk.5.Valgbare er hovedstyrelsens medlemmer samt de, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet eller har afgivet fuldmagt.  
Stk.6.Hovedstyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af repræsentantskabet. De tæller ikke med i de enkelte afdelingers antal af repræsentanter, med mindre de er valgt som repræsentant for den afdeling, de er medlem af.  
Stk.7.Et hovedstyrelsesmedlem har kun stemme-ret på repræsentantskabsmødet, hvis den pågældende er valgt som repræsentant for sin afdeling.  
Stk.8.Hver repræsentant har én stemme for hver person, der er på valg, - men kan højst afgive én stemme på hver kandidat.  
Stk.9.Hvis formanden fratræder i valgperioden, vælger hovedstyrelsen af sin midte en ny formand.  
    
§  8Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:  
 1. Valg af dirigent og referent.  
 2. Formandens beretning.  
 3. Orientering om Ove Lindersdorfs Rejsefond og om fondens afsluttede årsregnskab.  
 4. Godkendelse af regnskaberne.  
 5. Behandling af indkomne forslag.  
 6. Forelæggelse af budgetforslag.  
 7. Fastsættelse af næste års landskontingent.  
 8. Valg af landsformand.  
 9. Valg af 1-3 hovedstyrelsesmedlemmer samt 2-3 suppleanter til hovedstyrelsen.  
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.  
 11. Fastsættelse af sted og tid for næste års repræsentantskabsmøde.  
 12. Eventuelt.  
Stk.2.Referenten udarbejder et beslutningsreferat, som attesteres af mødets dirigent.  
    
§  9Hovedstyrelsen konstituerer sig senest en måned efter det ordinære repræsentantskabsmøde med næstformand, landskasserer, sekretær og medlemsregistrator.  
Stk.2.Hovedstyrelsen kan overlade særlige opgaver til enkelte medlemmer uden for hovedstyrelsen.  
    
§ 10Der indkaldes årligt til et formandsmøde i februar/marts måned, hvor formændene for de enkelte lokalafdelinger bl.a. orienteres om hovedstyrelsens arbejde og foreningens økonomi. Endvidere skal hovedstyrelsen på mødet orienteres om lokalafdelingernes arbejde.  
Stk.2.Indkaldelse til formandsmødet sker med min. 4 ugers varsel.  
    
§ 11Landsforeningen udgiver medlemsbladet, ’fysik·kemi natur·teknologi’.  
Stk.2.Hovedstyrelsen er ansvarlig for udgivelse af foreningens blad, ’fysik·kemi natur·teknologi’.  
Stk.3.Hovedstyrelsen udstikker retningslinier vedr. bladets indhold, layout og økonomi med den ansvarshavende redaktør.  
Stk.4.Hovedstyrelsen udpeger – efter behov – redaktionelle medarbejdere.  
Stk.5.Det administrative arbejde i forbindelse med bladets drift varetages af en forretningsfører, som ansættes af hovedstyrelsen.  
Stk.6.Bladets regnskabsår følger kalenderåret.  
    
 § 12Det administrative arbejde i forbindelse med foreningens publikationer varetages af en forretningsfører, som ansættes af hovedstyrelsen.  
Stk.2.Regnskabsåret for Publikationsafdelingen følger kalenderåret.  
    
§ 13Landsforeningens øvrige økonomiske anliggende administreres af landskassereren.  
Stk.2.Regnskabsåret for DFKF følger kalenderåret.  
    
§ 14De afsluttede regnskaber for henholdsvis bladet ’fysik·kemi·natur·teknologi’ og for foreningen DFKF revideres senest den 15. februar det følgende år af de af Repræsentantskabet valgte revisorer.  
    
§ 15Foreningen har et kartotek over samtlige medlemmer af DFKF.  Kartoteket drives og opdateres af landskassereren/medlemsregistratoren?  
Stk.2.Man er medlem af DFKF, når man har betalt kontingent.  
Stk.3.

Medlemskontingent til DFKF opkræves på grundlag af kartoteket, og hovedstyrelsen varetager kontingentopkrævningen. Kontingentet består af et landskontingent, som fastsættes af repræsentantskabet og et lokalkontingent, som svarer til en af repræsentantskabet fastsat procentdel af landskontingentet.

Lokalafdelingerne har, ud over lokalkontingentet, mulighed for løbende gennem året, at søge landsforeningen om tilskud til arrangementer mm.

Minimum 3 gange om året, 1. maj, 1. sep. og 31. dec. overføres den del af kontingentet, som tilhører lokalafdelingerne, til disse.

  
Stk.4.Ved ændringer i kartoteket overføres elektronisk den del af kartoteket, som vedrører lokalafdelingen.  
Stk.5.Lokalafdelingerne disponerer selv over eventuelle gaver og tilskud, som tilgår afdelingen.  
Stk.6.Landskassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.  
Stk.7.Tegningsret: Landskassereren og formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.  
    
§ 16Ændringer i foreningens vedtægter kan kun besluttes på et repræsentantskabsmøde.  
Stk.2.For at en vedtægtsændring kan opnå gyldighed, skal den vedtages med et stemmetal, som udgør mindst to tredjedele af det antal repræsentanter, der kan udpeges i henhold til reglerne i § 6.  
Stk.3.Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes via lokalafdelingens formand til landsformanden senest 6 uger før mødets afholdelse.  
Stk.4.Landsformanden udsender eventuelle forslag til vedtægtsændringer til lokalafdelingerne senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.  
    
§ 17Danmarks Fysik- og Kemilærerforening kan opløses, hvis dette vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor punktet har været på dagsordenen og mindst to tredjedele af det samlede antal stemmeberettigede stemmer for ved personligt fremmøde.
Beslutningen skal offentliggøres i det følgende nummer af Folkeskolen sammen med indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der kræves mindst to tredjedele af de fremmødtes stemme for forslaget.
  
Stk.2.Ved DFKF's opløsning overgår en eventuel formue til Danmarks Lærerforening.