Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Ove Lindersdorfs Rejsefond

Har man været personligt medlem af Danmarks Fysik- og Kemilærerforening i de sidste fem år, kan man søge Lindersdorfs Rejsefond om tilskud til studierejser.

Rejsefonden uddeler 40.000 til 50.000 kr. om året, fortrinsvis til studeirejser i udlandet, da det så er skattefrit.

Ansøgning sendes til formanden, pt. Erland Andersen.


Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

Hvor går rejsen hen?

Hvilket naturfagligt indhold har rejsen?

Søges der tilskud andre steder?

Et budget over de samle de udgifter.


Modtager man midler fra Rejsefonden, forpligter man sig som minimum til at skrive en artikel til fysik·kemi.

Yderligere oplysninger hos formanden for rejsefonden på telefon 38743440 eller pr. mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlemstilbud

Medlemmer af DFKF kan benytte sig af følgende tilbud:

Læs mere...

Hovedstyrelsen

Mette Østergaard

Landsformand
Mette Østergaard

Søndermarksvej 1 G
9300 Sæby
Tlf.: 28 25 39 47
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ErlandAndersen Landsnæstformand
Erland R. Andersen

Rådmand Steins Allé 7, st.th.
2000 Frederiksberg
Tlf:. 38 74 34 40
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
       
 VB

Landskasserer & medlemsregistrator
Véronique Beugras  
Robinievej 11
2620 Albertslund
Tlf.: 53 32 27 24
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Landssekretær
Kurt Lorentzen
Maglestenen 23
4390 Vipperød
Tlf: 59 18 17 53
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
       
GitteHass Hovedstyrelsesmedlem
Gitte Hass

Harløsevej 210 C
3400 Hillerød
Tlf:. 42 42 18 16
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

Annoncer
Pernille Koch

Hedestien 45
9900 Frederikshavn
Tlf:. 56 44 72 00
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

       
       

Publikationsafdelingen

Publikationsafdelingen forhandler bl.a. hæfter til elektronik (DLH-elektronik), el-lære (EL-7), nuklidmateriale, periodisk system samt diverse særhæfter.

Bestilling af publikationer:
 
Hovedstyrelsen har udpeget Mette Østergaard til forretningsfører for publikationsafdelingen, og du kan bestille materialer via følgende e-mail-adresse.

  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Download bestillingsliste som Excel-fil
   
Publikationer som PDF-fil

 

Vedtægter for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 29. oktober 2016.

Indeks:

§ 1 Navn og formål
§ 2 Suverænitet
§ 3 Medlemsret
§ 4 Lokalafdelinger
Stk. 2 Bestyrelser
Stk. 5 Frihed til af vælge afdeling
§ 5 Repræsentantskabet
Stk. 2 Indkaldelse
Stk. 3 Stemmeret
Stk. 4 Stemmeflerhed
Stk. 6 Fuldmagt
Stk. 7 Forslag og varsel
Stk. 8 Ekstraordinært repræsentntskabsmøde§
6 Repræsentanter og stemmer

Stk. 1 Fordelingsnøgle
Stk. 3 Tale- og stemmeret
Stk. 4 Refusion af udgifter
§ 7 Hovedstyrelsen
Stk. 2 Valg HS-medlemmer
Stk. 3 Valg af revisorer
Stk. 4 Valg af suppleanter
Stk. 5 Valgbarhed
§ 8 Dagsorden
Stk. 2 Referat
§ 9 Konstituering af HS
§10 Formandsmøde
Stk. 2 Indkaldelsesvarsel§11 Medlemsblad
Stk. 3 Redaktør
Stk. 4 Medarbejdere
Stk. 5 Forretningsfører
Stk. 6 Regnskabsår
§12 Publikationsafdeling
Stk. 2 Regnskabsår
§13 Landskasserer
Stk. 2 Regnskabsår
§14 Revision
§15 Kontingent
Stk. 2 Medlemsregistrator
§16 Vedtægtsrændringer
Stk. 2 Stemmekrav
Stk. 3 Indsendelsesvarsel
§17 Foreningenens opløsning

§ 1. Foreningens navn er
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening - forkortet til DFKF.
Stk. 2. Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske interesser inden for undervisningsfagene fysik/kemi og natur/ teknologi (de teknisk-kreative fagområder fysik, kemi, astronomi, elektronik, miljø, samt områder fra natur og teknologi).
§ 2. Danmarks Fysik- og Kemilærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet det anerkendes, at Danmarks Lærerforening er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.
§ 3 Som ordinære medlemmer kan optages enhver, som er medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab af denne forening, eller hvis de er medlem af anden anerkendt og forhandlingsberettiget lærerorganisation.
Stk. 2. Som medlem uden stemmeret kan optages enhver interesseret person, virksomhed eller institution.
§ 4 Danmarks Fysik- og Kemilærerforening er landsdækkende.
Stk. 2. Foreningen opdeles i lokalafdelinger, der hver vælger sin formand og øvrige bestyrelse. En lokalafdelings bestyrelse kan bestå af 3-7 medlemmer, hvoraf mindst ét skal være folkeskolelærer. Såfremt en bestyrelse og lokalformand ikke kan vælges, indtræder landsformanden automatisk som konstitueret lokalformand for afdelingen.
Stk. 3. Den enkelte afdeling benævnes: Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, X-afdeling.
Stk. 4. Lokalafdelingerne fastsætter egne vedtægter, der er gyldige efter hovedstyrelsens godkendelse.
Stk. 5. Medlemmer kan - uanset bopæl - tilslutte sig hvilken afdeling, de ønsker.
§ 5 Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Stk. 2. Repræsentantskabet indkaldes af landsformanden med mindst 8 ugers varsel.
Stk. 3. På repræsentantskabsmødet har kun de af lokalafdelingerne udpegede repræsentanter stemmeret.
Stk. 4. På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager - undtagen vedtægtsændringer (jfr. § 16) - ved almindelig stemmeflerhed, - evt. ved skriftlig afstemning, såfremt det forlanges.
Stk. 5. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, hvis det er lovligt indvarslet. (Se stk. 2.)
Stk. 6. Med fuldmagt kan en repræsentant opnå stemmeret for og således repræsentere en eller flere af sin lokalafdelings øvrige repræsentanter ved alle afstemninger.
Stk. 7. Sager, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal senest 6 uger før mødet indsendes til landsformanden gennem lokalafdelingens formand. Landsformanden sender senest 4 uger før mødets afholdelse alle arbejdspapirer - herunder formandens skriftlige beretning, de reviderede regnskaber, budgetforslag for det kommende år samt indkomne forslag - til lokalafdelingerne i ét eksemplar. Lokal-afdelingen sørger selv for distribuering til afdelingens repræsentanter.
Stk. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt et flertal i hovedstyrelsen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom til landsformanden. - Denne indkalder til mødet med mindst 2 ugers varsel.
§ 6 Til repræsentantskabet udpeger lokalafdelingerne - blandt de ordinære medlemmer - repræsentanter efter følgende nøgle:
Medlemstal: 1 - 44: 1 repræsentant
Medlemstal: 45 - 74: 2 repræsentanter
Medlemstal: 75 -104: 3 repræsentanter
o.s.v.
Stk. 2. Ved revisionen af landsforeningens regnskab afgøres det, hvor mange repræsentanter den enkelte lokalafdeling kan udpege. Dette antal oplyser landskassereren til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.
Stk. 3. Den enkelte lokalafdelings bestyrelse kan vedtage, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget som repræsentanter, kan deltage med taleret på repræsentantskabsmødet.
Stk. 4 Alle lokalafdelinger, der har mulighed for at sende repræsentanter til repræsentantskabsmødet deler transportudgifter på en sådan måde, at lokalafdelingerne hæfter solidarisk for transportudgifter i forhold til antal berettigede repræsentanter. Udgiften bliver pålagt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Ordningen må ikke give overskud eller underskud!
Stk. 5. De udgifter der måtte være i forbindelse med deltagelse i ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes af landsforeningen.
§ 7 Landsforeningens daglige ledelse forestås af en hovedstyrelse bestående af formand og 6 medlemmer, hvoraf flertallet skal være folkeskolelærere. Hovedstyrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. Formanden vælges for ét år ad gangen. Hovedstyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.
Stk. 3. Landsforeningen har to - af repræsentantskabet valgte - revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år.
Stk. 4. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges desuden for ét år 3 suppleanter til hovedstyrelsen samt én revisorsuppleant.
Når en suppleant indtræder i hovedstyrelsen, sidder denne sin forgængers valgperiode ud.
Stk. 5. Valgbare er hovedstyrelsens medlemmer samt de, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet eller har afgivet fuldmagt.
Stk. 6. Hovedstyrelsens medlemmer er fødte medlem¬mer af repræsentantskabet. De tæller ikke med i de enkelte afdelingers antal af repræsentanter, med mindre de er valgt som repræsentant for den afdeling, de er medlem af.
Stk. 7. Et hovedstyrelsesmedlem har kun stemmeret på repræsentantskabsmødet, hvis den pågældende er valgt som repræsentant for sin afdeling.
Stk. 8. Hver repræsentant har én stemme for hver person, der er på valg, - men kan højst afgive én stemme på hver kandidat.
Stk. 9. Hvis formanden fratræder i valgperioden, vælger hovedstyrelsen af sin midte en ny formand.
§ 8 Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Orientering om Ove Lindersdorfs Rejsefond og om fondens afsluttede årsregnskab.
4. Godkendelse af regnskaberne.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forelæggelse af budgetforslag.
7. Fastsættelse af næste års landskontingent.
8. Valg af landsformand.
9. Valg af 3 hovedstyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter til hovedstyrelsen.
10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
11. Fastsættelse af sted og tid for næste års repræsentantskabsmøde.
12. Eventuelt.
Stk. 2. Referenten udarbejder et beslutningsreferat, som attesteres af mødets dirigent.
§ 9 Hovedstyrelsen konstituerer sig senest en måned efter det ordinære repræsentantskabsmøde med næstformand, landskasserer, sekre¬ tær og medlemsregistrator.
Stk. 2. Hovedstyrelsen kan overlade særlige opgaver til enkelte medlemmer uden for hovedstyrelsen.
§ 10 Der indkaldes årligt til et formandsmøde i februar/marts måned, hvor formændene for de enkelte lokalafdelinger bl.a. orienteres om hovedstyrelsens arbejde og foreningens økonomi. Endvidere skal hovedstyrelsen på mødet orienteres om lokalafdelingernes arbejde.
Stk. 2. Indkaldelse til formandsmødet sker med min. 4 ugers varsel.
§ 11 Landsforeningen udgiver medlemsbladet ’fysikkemi naturteknologi’.
Stk. 2. Hovedstyrelsen er ansvarlig for udgivelse af foreningens blad fysikkemi naturteknologi.
Stk. 3. Hovedstyrelsen udstikker retningslinier vedr. bladets indhold, layout og økonomi med den ansvarshavende redaktør.
Stk. 4. Hovedstyrelsen udpeger – efter behov – redaktionelle medarbejdere.
Stk. 5. Det administrative arbejde i forbindelse med bladets drift varetages af en forretningsfører, som ansættes af hovedstyrelsen.
Stk. 6. Bladets regnskabsår følger kalenderåret.
§ 12 Det administrative arbejde i forbindelse med foreningens publikationer varetages af en forretningsfører, som ansættes af hovedstyrelsen.
Stk. 2. Regnskabsåret for Publikationsafdelingen følger kalenderåret.
§ 13 Landsforeningens øvrige økonomiske anliggende administreres af landskassereren.
Stk. 2. Regnskabsåret for DFKF følger kalenderåret.
§ 14 De afsluttede regnskaber for henholdsvis bladet ’fysikkemi naturteknologi’ og for foreningen DFKF revideres senest den 15. februar det følgende år af de af Repræsentantskabet valgte revisorer.
§ 15. Foreningen har et kartotek over samtlige medlemmer af DFKF. Kartoteket drives og opdateres af landskassereren/medlemsregistratoren.
Stk. 2. Man er medlem af DFKF, når man har betalt kontingent.
Stk. 3. Medlemskontingent til DFKF opkræves på grundlag af kartoteket, og hovedstyrelsen varetager kontingentopkrævningen. Kontingentet består af et landskontingent, som fastsættes af repræsentantskabet og et lokalkontingent, som svarer til en af repræsentantskabet fastsat procentdel af landskontingentet.
Lokalafdelingerne har, ud over lokalkontingentet, mulighed for løbende gennem året, at søge landsforeningen om tilskud til arrangementer mm.
Minimum 3 gange om året, 1. maj, 1. sep. og 31. dec. overføres den del af kontingentet, som tilhører lokalafdelingerne, til disse.
Stk. 4. Ved ændringer i kartoteket overføres elektronisk den del af kartoteket, som vedrører lokalafdelingen.
Stk. 5. Lokalafdelingerne disponerer selv over eventuelle gaver og tilskud, som tilgår afdelingen.
§ 16 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun besluttes på et repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. For at en vedtægtsændring kan opnå gyldighed, skal den vedtages med et stemmetal, som udgør mindst to tredjedele af det antal repræsentanter, der kan udpeges i henhold til reglerne i § 6.
Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes via lokalafdelingens formand til landsformanden senest 6 uger før mødets afholdelse.
Stk. 4. Landsformanden udsender eventuelle forslag til vedtægtsændringer til lokalafdelingerne senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
§ 17 Danmarks Fysik- og Kemilærerforening kan opløses, hvis dette vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor punktet har været på dagsordenen og mindst to tredjedele af det samlede antal stemmeberettigede stemmer for ved personligt fremmøde.
Beslutningen skal offentliggøres i det følgende nummer af Folkeskolen sammen med indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der kræves mindst to tredjedele af de fremmødtes stemme for forslaget.
Stk. 2. Ved DFKF's opløsning overgår en eventuel formue til Danmarks Lærerforening.