Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Vedtægter for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 23. oktober 2004.

§ 1.
Foreningens navn er Danmarks Fysik- og Kemilærerforening - forkortet til DFKF.

Stk. 2. Dens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske interesser inden for de teknisk-kreative fagområder fysik, kemi, astronomi, elektronik, miljø samt natur/teknik m.m..

§ 2.
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet det anerkendes, at Danmarks Lærerforening er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.


§ 3.
Som ordinære medlemmer kan optages enhver, som er medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab af denne forening, eller hvis de er medlem af anden anerkendt og forhandlingsberettiget lærerorganisation.

Stk. 2. Som medlem uden stemmeret kan optages enhver interesseret person, virksomhed
eller institution.

§ 4.
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening er landsdækkende.

Stk. 2. Foreningen opdeles i lokalafdelinger, der hver vælger sin formand og øvrige bestyrelse. En lokalafdelings bestyrelse kan bestå af 3-7 medlemmer, hvoraf mindst ét skal være folkeskolelærer. Såfremt en bestyrelse og lokalformand ikke kan vælges, indtræder landsformanden automatisk som konstitueret lokalformand for afdelingen.

Stk. 3. Den enkelte afdeling benævnes: Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, X-afdeling.

Stk. 4. Lokalafdelingerne fastsætter deres egne vedtægter, der er gyldige efter hovedstyrelsens godkendelse.

Stk. 5. Medlemmer kan - uanset bopæl - tilslutte sig hvilken afdeling, de ønsker.

§ 5. Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Stk. 2. Repræsentantskabet indkaldes af landsformanden med mindst 8 ugers varsel.

Stk. 3. På repræsentantskabsmødet har kun de af lokalafdelingerne udpegede repræsentanter stemmeret.

Stk. 4. På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager - undtagen vedtægtsændringer (jfr. § 16) - ved almindelig stemmeflerhed, - evt. ved skriftlig afstemning, hvis det forlanges.

Stk. 5. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, hvis det er lovligt indvarslet.

Stk. 6. Med fuldmagt kan en repræsentant opnå stemmeret for og således repræsentere en eller flere af sin lokalafdelings øvrige repræsentanter ved alle afstemninger.

Stk. 7. Sager, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal senest 6 uger før mødet indsendes til landsformanden gennem lokalafdelingens formand. Landsformanden sender senest 4 uger før mødets afholdelse alle arbejdspapirer - herunder formandens skriftlige beretning, de reviderede regnskaber, budgetforslag for det kommende år samt indkomne forslag - til lokalafdelingerne i ét eksemplar. Lokalafdelingen sørger selv for distribuering til afdelingens repræsentanter.

Stk. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt et flertal i hovedstyrelsen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom til landsformanden. - Denne indkalder til mødet med mindst 2 ugers varsel.


§ 6.
Til repræsentantskabet udpeger lokalafdelingerne - blandt de ordinære medlemmer repræsentanter efter følgende nøgle:
Medlemstal 1 - 44 1 repræsentant
45- 74 2 repræsentanter
75-104 3 repræsentanter
o.s.v.

Stk. 2. Ved revisionen af landsforeningens regnskab afgøres det, hvor mange repræsentanter den enkelte lokalafdeling kan udpege. Dette antal oplyser landskassereren til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Stk. 3. Den enkelte lokalafdelings bestyrelse kan vedtage, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget som repræsentanter, kan deltage med taleret på repræsentantskabsmødet.

Stk. 4 Alle lokalafdelinger, der har mulighed for at sende repræsentanter til repræsentantskabsmødet deler transportudgifter på en sådan måde, at lokalafdelingerne hæfter solidarisk for transportudgifter i forhold til antal berettigede repræsentanter. Udgiften bliver pålagt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Ordningen må ikke give overskud eller underskud!

Stk. 5. De udgifter, der måtte være i forbindelse med deltagelse i ekstraordinære repræsentantskabsmøder, afholdes af landsforeningen.


§ 7.
Landsforeningens daglige ledelse forestås af en hovedstyrelse bestående af formand og 6 medlemmer, hvoraf flertallet skal være folkeskolelærere. Hovedstyrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Formanden vælges for ét år ad gangen. Hovedstyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.

Stk. 3. Landsforeningen har to - af repræsentantskabet valgte - revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år.

Stk. 4. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges desuden for ét år 3 suppleanter til hovedstyrelsen samt én revisorsuppleant.

Stk. 5. Valgbare er hovedstyrelsens medlemmer samt de, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet eller har afgivet fuldmagt.

Stk. 6. Hovedstyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af repræsentantskabet. De tæller ikke med i de enkelte afdelingers antal af repræsentanter, medmindre de er valgt som repræsentant for den afdeling, de er medlem af.

Stk. 7. Et hovedstyrelsesmedlem har kun stemmeret på repræsentantskabsmødet, hvis den pågældende er valgt som repræsentant for sin afdeling.

Stk. 8. Hver repræsentant har én stemme for hver person, der er på valg, - men kan højst afgive én stemme på hver kandidat.

Stk. 9. Hvis formanden fratræder i valgperioden, vælger hovedstyrelsen af sin midte en ny formand.

§ 8.
Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:

1.Valg af dirigent og referent.
2.Formandens beretning.
3. Orientering om Ove Lindersdorf´s Rejsefond og om fondens afsluttede årsregnskab
4.Godkendelse af regnskaberne.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Forelæggelse af budgetforslag.
7.Fastsættelse af næste års landskontingent.
8.Valg af landsformand.
9.Valg af 3 hovedstyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter til hovedstyrelsen.
10.Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
11.Fastsættelse af sted og tid for næste års repræsentantskabsmøde.
12.Eventuelt.

Stk. 2. Referenten udarbejder et beslutningsreferat, som attesteres af mødets dirigent.


§ 9.
Hovedstyrelsen konstituerer sig senest en måned efter det ordinære repræsentantskabsmøde med næstformand, landskasserer og -sekretær.

Stk. 2. Hovedstyrelsen kan overlade særlige opgaver til enkelte medlemmer uden for hovedstyrelsen.


§ 10.
Der indkaldes årligt til et formandsmøde i februar/marts måned, hvor formændene for de enkelte lokalafdelinger bl.a. orienteres om hovedstyrelsens arbejde og foreningens økonomi. Endvidere skal hovedstyrelsen på mødet orienteres om lokalafdelingernes arbejde.

Stk. 2. Indkaldelse til formandsmødet sker med min. 4 ugers varsel.


§ 11.
Landsforeningen udgiver medlemsbladet FYSIK-KEMI.

Stk. 2. Hovedstyrelsen er ansvarlig for udgivelse af foreningens blad FYSIK-KEMI.

Stk. 3. Hovedstyrelsen udstikker retningslinier vedr. bladets indhold, layout og økonomi med den ansvarshavende redaktør.

Stk. 4. Hovedstyrelsen udpeger – efter behov - redaktionelle medarbejdere.

Stk. 5. Det administrative arbejde i forbindelse med bladets drift varetages af en forretningsfører, som ansættes af hovedstyrelsen.

Stk. 6. Bladets regnskabsår følger kalenderåret.


§ 12.
Det administrative arbejde i forbindelse med foreningens publikationer varetages af en forretningsfører, som ansættes af hovedstyrelsen.

Stk. 2. Regnskabsåret for Publikationsafdelingen følger kalenderåret.

§ 13.
Landsforeningens øvrige økonomiske anliggende administreres af landskassereren.
Stk. 2. Regnskabsåret for DFKF følger kalenderåret.:


§ 14.
De afsluttede regnskaber for henholdsvis FYSIK-KEMI, Publikationsafdelingen og DFKF revideres senest d. 15. februar det følgende år af de af repræsentantskabet valgte revisorer.


§ 15.
Foreningen har et kartotek over samtlige medlemmer af DFKF. Kartoteket drives og opdateres af landskassereren.

Stk. 2. Man er medlem af DFKF, når man har betalt kontingent.

Stk. 3. Medlemskontingent til DFKF opkræves på grundlag af kartoteket, og hovedstyrelsen varetager kontingentopkrævningen. Kontingentet består af et landskontingent, som fastsættes af repræsentant-skabet og et lokalkontingent, som meddeles landskassereren senest 1. februar. Minimum 3 gange om året, 1. maj, 1. sep. og 31. dec. Overføres den del af kontingentet, som tilhører lokalafdelingerne til disse.

Stk. 4.Ved ændringer i kartoteket overføres elektronisk den del af kartoteket, som vedrører lokalafdelingen.

Stk. 5. Lokalafdelingerne disponerer selv over eventuelle gaver og tilskud, som tilgår afdelingen.


§ 16.
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun besluttes på et repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. For at en vedtægtsændring kan opnå gyldighed, skal den vedtages med et stemmetal, som udgør mindst to tredjedele af det antal repræsentanter, der kan udpeges i henhold til reglerne i § 6.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes via lokalafdelingens formand til landsformanden senest 6 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. Landsformanden udsender eventuelle forslag til vedtægtsændringer til lokalafdelingerne senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.


§ 17.
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening kan opløses, hvis dette vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor punktet har været på dagsordenen og mindst to tredjedele af det samlede antal stemmeberettigede stemmer for ved personligt fremmøde. - Beslutningen skal offentliggøres i det følgende nummer af Folkeskolen sammen med indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der kræves mindst to tredjedele af de fremmødtes stemme for forslaget.

Stk. 2. Ved DFKF's opløsning overgår en eventuel formue til Danmarks Lærerforening.

Home Om DFKF Vedtægter