Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

 • Kontakt- webmaster@fysik-kemi.dk
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

DFKF informerer om den Fælles Faglige Naturfagsprøve

DFKF spørger ved Erland Andersen:
Hvordan skal nedenstående tolkes?

Den naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål, som skal være forskellig fra undervisningens naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål i det pågældende fokusområde skal godkendes af læreren/lærerne.

Hvis man tager det for pålydende må eleverne slet ikke anvende problemstillinger eller arbejdsspørgsmål som har været anvendt i undervisningen, så alle elever/hold skal finde på helt nye som slet ikke har været anvendt i undervisningen???


Så man kan jo ikke en gang bruge noget andre har arbejdet med??

Fagkonsulenten svarer:
Ja, det er rigtigt. Læreren/lærerne skal vejlede eleverne, så de inden for det trukne fællesfaglige fokusområde formulerer en anderledes problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål end dem, de tidligere har arbejdet med. Det er ikke hensigten, at eleverne skal reproducere deres tidligere arbejde – også da det må forventes, at de har udvidet deres kompetencer siden.

Gældende Prøvebekendtgørelse:
Her er link til Prøvebekendtgørelsen - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183762 -  samt den vigtige §:

                                                          §4. Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

4.1. Prøven er fælles for fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

4.2. Prøven er praktisk/mundtlig.

4.3. Den enkelte elev kan vælge at aflægge prøven individuelt eller i en gruppe bestående af 2-3 elever. Afgørelse herom skal være truffet senest 5 hverdage inden, der trækkes fokusområder.

4.4. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagenes kompetenceområder. Opgivelserne organiseres tværfagligt i minimum fire fokusområder, som har dannet udgangspunkt for den tværfaglige naturfagsundervisning og skal omfatte tekster og andre udtryksformer. Opgivelserne skal indeholde minimum tre eksempler på andre udtryksformer end tekst. Opgivelserne skal repræsentere stof fra 9. klassetrin og kan omfatte stof fra 8. klassetrin. De samlede tekster og andre udtryksformer på tværs af de opgivne fokusområder til prøven skal være fordelt forholdsmæssigt mellem fagene fysik/kemi, biologi og geografi i forhold til det vejledende timetal for fagene på 7. – 9. klassetrin.

4.5. Eleverne trækker individuelt eller i grupper lod imellem minimum fire fokusområder, som de aflægger prøve indenfor. Lodtrækningen finder sted tidligst den 1. april. Indenfor det lodtrukne fokusområde formulerer eleverne en naturfaglig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra både biologi, fysik/kemi og geografi, som de via egne undersøgelser fordyber sig i og planlægger, hvordan de vil belyse den naturfaglige problemstilling under prøven. Dette arbejde foregår som en del af undervisningen og med vejledning fra læreren/lærerne. Den naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål, som skal være forskellig fra undervisningens naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål i det pågældende fokusområde skal godkendes af læreren/lærerne.

4.6. Elevens/gruppens naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål afleveres på maksimalt en A4-side til eksaminator/eksaminatorerne.

4.7. Eksaminator/eksaminatorerne udarbejder på baggrund af elevens/gruppens naturfaglige problemstilling et antal for eleven ukendte og uddybende spørgsmål, som successivt kan stilles til eleverne i løbet af prøven med henblik på at synliggøre omfanget af elevens naturfaglige kompetence i sammenlignelige kontekster.

4.8. Opgivelser og uddybende spørgsmål samt elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål sendes til censor, så denne har det i hænde senest 14 dage før afholdelse af prøven.

4.9. Prøven tilrettelægges således, at 4, 5 eller 6 elever i løbet af en to-timers periode, inkl. karakterfastsættelse, aflægger prøve samtidigt enten individuelt eller i grupper. Disse elever/grupper aflægger prøve i samme lokale og arbejder med hver deres naturfaglige problemstilling.

4.10. Ved prøvens begyndelse afleverer eleven/gruppen en kortfattet oversigt over, hvordan den naturfaglige problemstilling forventes belyst med angivelse af, hvilke undersøgelser eleven/gruppen vil inddrage inden for hvert af følgende naturfaglige kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Oversigten, som kan bestå af både tekst og illustrationer, danner sammen med den naturfaglige problemstilling og de tilhørende arbejdsspørgsmål udgangspunkt for prøveafholdelsen.

4.11. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes. Under prøveafholdelsen er det ikke tilladt for eleven/gruppen at kommunikere med andre elever/grupper eller personer uden for prøvelokalet.

4.12. Eleven prøves i hvor høj grad denne
– Udviser kompetence inden for alle de naturfaglige kompetencer ved inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte naturfaglige problemstilling,
– kan tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere naturfaglige undersøgelser, herunder ved brug af modeller og med relevante perspektiver,
– kan forklare og begrunde valg af praktiske undersøgelser og modeller,
– kan forklare sammenhænge mellem praktiske undersøgelser, modeller og naturfaglig teori med udgangspunkt i den selvvalgte naturfaglige problemstilling,
– kan argumentere for naturfaglige forhold og anvende relevant fagterminologi fra både fysik/kemi, biologi og geografi samt
– kan anvise og begrunde relevante handlemuligheder i forhold til den selvvalgte naturfaglige problemstilling.

4.13. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter.

Home fysik·kemi DFKF informerer om den Fælles Faglige Naturfagsprøve